PROFEMI – Maciej Orzechowski | Anita Orzechowska | Ginekologia, Estetyka, Rehabilitacja | Krotoszyn
Pełnia kobiecości na długie lata

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Blizny

Często z blizną związane są przykre i bolesne wspomnienia. Pozbycie się jej obejmuje nie tylko aspekt estetyczny ale i zdrowotny.

Blizny, szczególnie te w jamie brzusznej i podbrzuszu (np. po cięciu cesarskim czy wyrostku robaczkowym, operacjach ginekologicznych) a także  po nacięciu krocza podczas porodu są jak „pętla” na elastycznie pracującej taśmie powięziowej i mięśniowej naszego ciała. Nie pozwalają na sprawną pracę tych  taśm, przez co mogą powodować inne dolegliwości, niekiedy oddalone od samej przyczyny (blizny). Zrosty, bo o nich mowa powstają na granicy skóry, powięzi, mięśni, stanowią większy problem zdrowotny niż sam wygląd blizny. Eks­perci uwa­żają, że są obec­nie naj­pow­szech­niej­szym powi­kła­niem po zabie­gach w obrę­bie jamy brzusz­nej.

Zro­sty są wyni­kiem nie­pra­wi­dło­wego — cho­ciaż natu­ral­nego — łącze­nia się tka­nek, mię­dzy któ­rymi powstają włók­ni­ste zbli­zno­wa­ce­nia. W pro­ce­sie goje­nia się rany powstaje bli­zna, która jest zja­wi­skiem pra­wi­dło­wym. Jed­nak gdy tkanki zra­stają się pato­lo­gicz­nie to two­rzą się zro­sty. Pierw­sze tego typu połą­cze­nia wykształ­cają się już kilka godzin po ope­ra­cji, z bie­giem czasuutrwa­lają się.
Mogą powo­do­wać cią­gnię­cia, bóle, zabu­rze­nia czu­cia czy ukrwie­nia, uniemożliwiają podjęcie współżycia w okresie popołogowym  oraz mogą powodować ogra­ni­cze­nie ruchu.

Po zabiegu chirurgicznym istotne jest:

– jak naj­szyb­sza mobi­li­za­cja bli­zny i tka­nek oko­licz­nych
– ewen­tu­alne zry­wa­nie zro­stów pod­skór­nych (fizjo­te­ra­peuta, lekarz)
– sto­so­wa­nie maści wpły­wa­ją­cych na este­tykę bli­zny (po kon­sul­ta­cji z leka­rzem, np.Contractubex, Cepan, Kelo­cote itp)

Elastyczność blizny nie powinna ograniczać ruchów w stawach i pracy mięśni.

W przypadku blizn starszych: wykonuje się liczne terapie zmiękczające zgrubiałą, przerośniętą tkankę t.j. ultradźwięki, laseroterapia, a także masaż mobilizacyjny tkanek, przekrwienny, rozciągający oraz przesuwanie blizny tak, aby poruszała się po ciele.

Należy przy tym pamiętać, że każda blizna jest zmianą trwałą i nie można jej całkowicie usunąć żadnymi metodami. Istnieje jednak szereg nieinwazyjnych metod, dzięki którym ostateczny wygląd blizny można poprawić tzn. zredukować i bardzo często udaje się uzyskać korzystny efekt – blizny  mało widocznej lub prawie niewidocznej. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, gdy odpowiednie działania podejmowane są jeszcze na etapie gojenia.